សហព័ន្ធកម្ពុជាបង្ហាត់ជិះសេះ សូមជំរាបជូនថា ការប្រកួតវាយតម្លៃជម្រុះជុំទី ២ សម្រាប់កីឡាស៊ីហ្គេម ២០១៧ លើវិញ្ញារ Endurance ចម្ងាយ ២០គីឡូម៉ែត្រ និង ៤០ គីឡូម៉ែត្រ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៦ នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាខ្មែរនៅម៉ោង ៦:០០ ព្រឹក, ភូមិកប់ស្រូវ, សង្កាត់គោរកា, ខណ្ឌព្រែកព្នៅ, រាជធានីភ្នំពេញ ។

 

ហៅទូរស័ព្ទ: ជៀវលី 016 919 123

                 : សុភា 096 355 85 83

 

Cambodian Equestrian Federation please be informed that the 2nd Round Sea Games Qualifiers 2017 (Endurance) 20km and 40km on 24th September 2016 at Khmer Equestrian Center at 6:00 AM , Kabsrov Village, Sangkat Kokroka, Khan PreaekPnov, Phnom Penh, Cambodia.

Call : Cheavly 016 919 123 
        : Sophea 096 355 85 83


Special thanks for all supporters, sponsors for The 1st Sea Games Qualifiers (Endurance)  last Sunday hope to see you again next Event at KabSrov, khan Preaekpnov, Phnom Penh, Cambodia.


Result of The 1st Sea Games Qualifiers (Endurance) on 21st August 2016

at Khmer Equestrian Center ( KEC ).


ចំណាំ៖ គណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងករណីចាំបាច់។

Download
Result of Horse Racing final for Phnom P
JPG Image 555.0 KB


To build Cambodia’s first  professional horse and buffalo racing track in Kokroka district  near Phnom Penh International airport  Ponchentong Airport . This track lies on a 2 hectare plot of land that is owned by Cambodian Equities Properties Co., Ltd.

The Cambodian Equestrian Center will be Cambodian’s  first integrated equestrian center, with horse riding school, horse and pony racing, horse show center ,horse livery yard, horse training, horse production, and horse dressage.

CEC   will ensure that all our  horses and ponies will undergo regular medical checks to ensure that our animals are in the best possible condition.  We will ensure that our  stables, paddocks,race track, are always maintain and that , the Health and Safety Policies  is  strictly adhered to.  WE believe that unless our center operates professionally we will not be able to set up an international equatorial center in Cambodia.

  We will set up our operating procedures in  accordance to the Standard operating standards(SOP) which has been laid down by ………………………………………………………………………….. to ensure that our establishment  is properly operated , safe and professional.

With the excellent standard of tuition available from experienced, enthusiastic, and committed Instructors we provide a happy learning atmosphere and aim to give riders the confidence and ability to enjoy the many spheres of this rewarding sport.

We aim to cater for every type and age group of riders. We will cater for a wide range of clientele includes very young children, beginners, those who have ridden previously and are now a little rusty through to advanced riders wishing to brush up their skills in Dressage, Showjumping or Cross-country.

In the near future during the school holidays,  we will organize Children Summer Camps which will be great fun for children. It also gives the grown ups a chance to get t come out and ride with their kids. The children  will be allocated a horse/pony for the duration. During camp they will enjoy a variety of ridden activities in all disciplines plus games on and off horseback.  We will have Fun Days - Games, treasure hunts, quizzes and a host of other activities  to introduce children to  the horses. As part of their learning , the kids will also be instructed in stable management and  will get plenty of practice in grooming and mucking out.

 We will  regularly organize a local  horse and pony racing competitions. Theses events will be open to the general public and will have 4-5 races of different categories.

Pony racing used to be popular sports in Cambodia n history. During the Angkor era  horse and buffalo racing used to be a very popular sports especially during the  new year  and harvest festivals.  

We also plan to host  an annual  International  Jumping and Dressage competition following the international standards  with superb Cambodian motive  rosettes to be won.